Untitled Document

Politika zasebnosti
Splošno
V tej politiki zasebnosti HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: HALO DOM d.o.o.), naročnikom, uporabnikom storitev in drugim, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov(v nadaljevanju Splošna uredba).
Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenegarazmerja so lahko navedene tudi v pogodbi in splošnih pogojih uporabe (v nadaljevanju: SPU), ki so predmet opravljanja storitev za posameznega uporabnika.
Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziromaposlovni subjekti.
Informacije o upravljavcu
V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, www.halodom.com , info@halodom.com .
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družbe HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., je dosegljiva pisno na naslovu: HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com .
Podlage za obdelavo in nameni
Pogodba
HALO DOM d.o.o. podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. HALO DOM d.o.o. bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.
HALO DOM d.o.o. pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene vpogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo HALO DOM d.o.o. glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenilali sprejel nove pogoje.

Uporabniki osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov so HALO DOM d.o.o., pogodbeni partnerji HALO DOM d.o.o. in druge institucije ter državni organi, ki so na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja promet z nepremičninami vključeni v postopku prometa z nepremičninami.

Zbiranje in obdelava podatkov
HALO DOM d.o.o. zbira in obdeluje zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma za izpolnitev namena za katerega so zbrani. HALO DOM d.o.o. obdeluje naslednje vrste podatkov:
Ime, priimek, naslov, e – poštni naslov, telefon, enotna matična številka občana–EMŠO, davčna številka, matična številka (v primeru, da je uporabnik pravna oseba).
Soglasja
V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo HALO DOM d.o.o. obdeloval osebne podatke le za namene, za katereje soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.
Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja, HALO DOM d.o.o. skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov HALO DOM d.o.o. le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.
S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko HALO DOM d.o.o. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju.
V kolikor je stranka podala soglasje za obdelavo podatkov za posamezen namen in ga ni preklicala, lahko HALO DOM d.o.o. v obsegu, skladnem s prepisi, obdeluje osebne podatke za ta namen še dve leti po preteku pogodbenegarazmerja, za katerega je bilo soglasje podano.
Preklic soglasij
Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@halodom.com  ali s klicem na telefonsko številko 041/575-949.
Namen obdelave podatkov
Zgoraj navedene osebne podatke HALO DOM d.o.o. obdeluje za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja, kar vključuje:
- obdelavo podatkov za sklenitev pogodb o posredovanju v prometu z nepremičninami;
- obdelavo podatkov za izpolnjevanje vlog, sestavo pogodb ter drugih listin za potrebe institucij, ki so povezane s prodajo posameznih vrst nepremičnin;
- obdelavo podatkov za izstavitev računov povezanih z pogodbenim razmerjem;
- obdelavo podatkov zaradi kontaktiranja preko elektronske pošte;
- obveščanje o dejanjih v zadevah, ki so predmet pogodbenega razmerja;
- obveščanje o poslovnih novicah, dogodkih in spremembah v zakonodaji;
- seznanitevo izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, produktih in storitvah;

 

Roki hrambe
HALO DOM d.o.o. osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Za vsa poslovna razmerja velja, da mora HALO DOM d.o.o. v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako HALO DOM d.o.o. račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun. HALO DOM d.o.o. bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in HALO DOM d.o.o., pa tudi iz razmerij med HALO DOM d.o.o. in tretjimi osebami.
V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave, bo HALO DOM d.o.o. zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambopravnih zahtevkov.

Način hranjenja podatkov
Vsi podatki v elektronski in/ali pisni obliki se shranjujejo v podatkovnih centrih upravljavca, na strežnikih in v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje upravljavca.

Pravice posameznikov
V skladu s področno zakonodajo lahko uporabniki uveljavljajo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

A) pravica do dostopa do podatkov,
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov lahko uporabnik posreduje pisno na naslov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .

B) pravica do popravka,
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice lahko uporabnik posreduje pisno na naslov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .

C) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima upravljavec pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa lahko uporabnik posreduje pisno na naslov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .
.

D) pravica do omejitve obdelave,
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za uveljavitev pravice do omejitve obdelave lahko uporabnik posreduje pisno na HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .

E) pravica do prenosljivosti podatkov,
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov lahko uporabnik posreduje pisno na naslov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .

F) pravica do ugovora
Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

G) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko uporabnik posreduje pisno na naslov HALO DOM, posredovanje z nepremičninami, d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 8, 9000 Murska Sobota, oziroma preko elektronske pošte info@halodom.com  .
.
Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.
Neposredovanje podatkov in posledice
HALO DOM d.o.o. hrani predpise ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. Zahtevani podatki so navedeni vpogodbi ali pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih HALO DOM d.o.o. ne more pridobiti, lahko HALO DOM d.o.o. zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi.
Uporabniki lahko upravljavcu posredujejo tudi druge, dodatne podatke.
Končne določbe
Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.
S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon ovarstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo.V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatkiuporabljajo v obsegu, v katerem jeto dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnihpodatkov.
Ta politika prične veljati s 25. 5. 2018 in se uporablja od tega datuma dalje za uporabnike, ki sklenejo pogodbenorazmerje po tem datumu.
Ta politika se objavi in je dostopna na spletnih straneh in na sedežu upravljavca HALO DOM d.o.o..

V Murski Soboti, dne 25.08.2018

 

Halo dom, posredovanje z nepremičninami, d.o.o.

Vaša zasebnost in uporaba piškotkov

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Prav tako lahko piškotke blokirate ali izbrišete kadarkoli. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite vaš brskalnik ali napravo, boste ponovno morali onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate tukaj (povezava: chrome://settings/content/cookies ), sledenju Google Analytics pa lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Za pomoč pri upravljanju piškotkov se lahko obrnete tudi na »pomoč uporabnikom« v vašem brskalniku.